Algemene voorwaarden

Definities

Party Tours: Busonderneming die namens derden zorgt dat de busreis bij een vervoerder wordt uitgezet.

Derden: Alle partijen die verbonden zijn aan Party Tours door middel van enige vorm van overeenkomst.

Vervoersovereenkomst: De overeenkomst die Party Tours afsluit met de vervoerder.
Vervoerder: De busonderneming die de busreis uitvoert.
Opdrachtgever: 
a. Derden zijn de opdrachtgevers van Party Tours.

  1. Party Tours is de opdrachtgever van de vervoerder.
    Reisovereenkomst: De overeenkomst tussen Party Tours en derden die via Party Tours.nl een busreis boeken. Party Tours verbindt zich tot het verschaffen van de door Party Tours aangeboden busreis.
    Busreis:Met busreis wordt in deze algemene voorwaarden zowel een busreis als een arrangement bedoeld.
    Open busreis:Er is in deze sprake van een open busreis in het geval van een overeenkomst tussen Party Tours en een reisorganisator waarbij de busreis gepubliceerd wordt op de website, de reisinformatie publiekelijk zichtbaar is en er via de website bustickets gekocht kunnen worden.
    Reisorganisator:  Een derde die via Party Tours een open of gesloten busreis organiseert.

Reiziger: De persoon die deelneemt aan een open of gesloten busreis.

Artikel 1: Totstandkoming van de reisovereenkomst

1.1 De reisovereenkomst komt tot stand:

1.1a: Na de aankoop van het busticket in het geval van een open busreis.

1.2 De reisorganisator of reiziger die een reisovereenkomst aangaat voor zichzelf of ten behoeve van een ander, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

Artikel 2: Combitickets
2.1 Bij een aanbieding van een ticket voor een festival via Party Tours zijn deze alleen te koop in combinatie met een busticket voor een busreis via Party Tours naar ditzelfde festival.
2.2 Het ticket voor het festival zal enkele dagen voor aanvang van het festival per email worden aangeleverd door Party Tours.
2.3 De annuleringsregelingen uit artikel 7 zijn niet van toepassing op het ticket voor een festival.

2.4 Het festivalticket wordt dus altijd aangeleverd door Party Tours, ondanks dat het busticket voor een busreis via Party Tours is geannuleerd.

Artikel 3: Prijzen

3.1 Alle prijzen op Party Tours.nl zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.

Artikel 4: Betaling

4.1 De reiziger betaalt zijn/haar busticket voor een open busreis vooraf aan Party Tours door middel van een door Party Tours aangeven betaalmiddel.

Artikel 5: Annulering door Party Tours

5.1 Party Tours behoudt zich het recht voor om een open busreis te annuleren vanwege geringe deelname.
5.2 Party Tours behoudt zicht het recht voor om een open busreis te annuleren vanwege overmacht.

5.3 Party Tours behoudt zicht het recht voor om een open busreis te annuleren wanneer een reisorganisator annuleert en geen vervangende reisorganisator aanbrengt.
5.4 In het geval van de annulering van een open busreis door Party Tours vanwege geringe deelname zullen de reisorganisator en de reizigers daags voor vertrek per e-mail op de hoogte worden gesteld van de annulering.
5.5 Party Tours zal binnen enkele dagen nadat de annulering bekend gemaakt is het gehele verschuldigde bedrag van de reservering terugstorten op het bij Party Tours bekende rekeningnummer van de organisator en reiziger(s).
5.6 Het verschuldigde bedrag houdt in het gehele bedrag betaald voor de busreis.
5.7 De reiziger kan geen aanspraak maken op een schadevergoeding wegens annulering.

Artikel 6: Annulering door reisorganisator en/of hoofdboeker

6.1 Bij annulering van zijn/haar busticket door de reisorganisator van een open busreis, zal deze gecompenseerd worden volgens de in artikel 7 benoemde regeling.
6.2 Reisorganisator zal na ontvangst van de in artikel 7.1 benoemde annulering een reiziger aanwijzen die de rol van reisorganisator over wil nemen.
6.3 Indien de reisorganisator geen nieuwe reisorganisator kan vinden voor de open busreis, behoudt Party Tours zich het recht voor de busreis te annuleren. De afhandeling van deze annulering zal voor reiziger plaatsvinden conform artikel 5 van deze algemene voorwaarden.
6.4 Bij annulering van zijn/haar busticket door een hoofdboeker, zal deze gecompenseerd worden volgens de in artikel 7.3 benoemde regeling.
6.5 Hoofdboeker blijft aansprakelijk voor zijn/haar medereizigers.

Artikel 7: Annulering door reiziger

7.1 In het geval van annulering door de reiziger zal Party Tours enkele werkdagen het verschuldigde bedrag terugstorten op het bij Party Tours bekende rekeningnummer van de reiziger.
7.2 Het verschuldigde bedrag is het betaalde bedrag voor de busreis verminderd met de annuleringskosten, zoals aangegeven in artikel 7.3.
7.3 Party Tours brengt annuleringskosten in rekening wanneer de annulering plaatsvindt korter dan 56 dagen voor vertrek volgens de onderstaande regeling;
7.3a 56 tot 28 dagen voor vertrek: 25 procent van de ritprijs;
7.3b 28 tot 14 dagen voor vertrek: 50 procent van de ritprijs;
7.3c 14 tot 7 dagen voor vertrek: 75 procent van de ritprijs;
7.3d 7 tot 0 dagen voor vertrek: 100 procent van de ritprijs;
7.4 De artikelen 7.1 t/m 7.3 gelden alleen in het geval van een open busreis.

Artikel 8: Wijziging van de overeenkomst

8.1 Party Tours behoudt zich het recht voor om de reisovereenkomst te wijzigen.
8.2 Gepubliceerde vertrektijden kunnen tot twee dagen voor vertrek, tot een maximum van 45 minuten eerder of later, bijgesteld worden. In het geval van een wijziging zal de reiziger hierover per e-mail worden geïnformeerd. De reiziger is gehouden rekening te houden met de mogelijkheid dat vertrektijden bijgesteld kunnen worden. Opzegging van de reisovereenkomst vanwege bijgestelde vertrektijden gelden als annulering.
8.3 Door Party Tours ingeplande en gepubliceerde bussen kunnen tot twee dagen voor vertrek worden gewijzigd. In het geval van een wezenlijke verschil zal de reiziger hierover geïnformeerd worden.
8.4 De artikelen 8.2 t/m 8.3 gelden alleen in het geval van een open busreis.
8.5 Party Tours behoudt ten allen tijde het recht twee of meerdere open busreizen te combineren tot één open busreis.

Artikel 9: Reisorganisator

9.1 Elke open busreis georganiseerd via Party Tours dient minimaal één reisorganisator te hebben.
9.2 Iedere reisorganisator gaat akkoord met de volgende verantwoordelijkheden bij het organiseren van een busreis:
9.2.1 Reisorganisator dient toezicht te houden bij de uitvoering van de busreis.
9.2.2 Reisorganisator heeft bij het misdragen van één of meer reiziger(s) tijdens de busreis de plicht deze misdragingen te melden aan de uitvoerende buschauffeur én Party Tours.
9.2.3 Reisorganisator dient bij uitvoering van zijn/haar meldingsplicht zoveel als mogelijk kan worden geacht de dader van de misdragingen aan te wijzen.
9.3 Mocht de reisorganisator niet aan zijn/haar meldingsplicht zoals in 9.2.2 genoemd hebben voldaan, terwijl hij/zij hier wel toe in staat geacht werd, draagt hij/zij zelf de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de misdragingen van de reizigers van de busreis.
9.4 Mocht de reisorganisator wel aan zijn/haar meldingsplicht zoals in 9.2.2 genoemd hebben voldaan, maar bewust niets heeft gemeld over de dader zoals in 9.2.3 wordt gesteld, draagt hij/zij zelf de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de misdragingen van de reizigers van de busreis.
9.5 De meldingsplicht zoals genoemd in artikelen 9.2 t/m 9.4 dient uitgevoerd te worden op het moment van constatering.
9.6 De reisorganisator heeft tevens een meldingsplicht aan Party Tours tegenover de buschauffeur, mocht deze zich misdragen en/of aanwijsbaar niet houden aan de gemaakte afspraken.
9.7 De meldingsplicht zoals genoemd in artikel 9.6 dient uitgevoerd te worden binnen 48 uur na het moment van constatering.
9.8 De reisorganisator gaat bij organiseren van een open busreis akkoord met de volgende aanvullende voorwaarden:
9.8.1 De busreis wordt openbaar gepubliceerd op de website van Party Tours, met als doel het reclame maken voor de busreis om meer reizigers te krijgen.
9.8.2 De reisorganisator krijgt een beloning voor het aantrekken van meer reizigers voor zijn/haar busreis.

Artikel 10: Hoofdboeker

10.1 Hoofdboeker gaat bij het aanmelden van zichzelf en zijn/haar medereizigers akkoord met volgende voorwaarde:
10.1.1 Reisorganisator wordt door Party Tours op de hoogte gesteld van de aanmeldingen van hoofdboeker door middel van een reizigerslijst en eventuele andere vormen van communicatie.
10.2 Hoofdboeker gaat bij het aanmelden van zichzelf en zijn/haar medereizigers akkoord met de volgende verantwoordelijkheden:
10.2.1 Hoofdboeker dient toezicht te houden over zijn/haar medereizigers tijdens de uitvoering van de busreis.
10.2.2 Hoofdboeker heeft bij het misdragen van zijn/haar medereizigers tijdens de busreis de plicht deze misdragingen ten minste te melden aan de uitvoerende buschauffeur én Party Tours.
10.2.3 Hoofboeker dient bij uitvoering van zijn/haar meldingsplicht zoveel als mogelijk kan worden geacht de dader van de misdragingen aan te wijzen.
10.3 Mocht de hoofdboeker niet aan zijn/haar meldingsplicht zoals in 10.2.2 genoemd hebben voldaan, terwijl hij/zij hier wel toe in staat geacht werd, draagt hij/zij zelf de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de misdragingen van zijn/haar medereizigers.
10.4 Mocht de hoofdboeker wel aan zijn/haar meldingsplicht zoals in 10.2.2 genoemd hebben voldaan, maar bewust niets heeft gemeld over de dader zoals in 10.2.3 wordt gesteld, draagt hij/zij zelf de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de misdragingen van zijn/haar medereizigers.
10.5 De meldingsplicht zoals genoemd in artikelen 10.2 t/m 10.4 dient uitgevoerd te worden op het moment van constatering.

Artikel 11: Reizigerslijst

11.1 De chauffeur van een open busreis zal de reizigerslijst controleren.
11.2 De reizigerslijst wordt tevens gepubliceerd in het account van de reisorganisator.

Artikel 12: Drinkenswaren en etenswaren

12.1 Het is voor reizigers niet toegestaan het volgende mee te nemen:
12.1.1- etenswaren die redelijkerwijs tot vervuiling en/of schade aan het interieur kunnen zorgen

12.2 Het is voor reizigers van een touringcar toegestaan het volgende mee te nemen:

12.2.1 Drinkenswaren, maximaal twee consumpties (uitgesloten is glaswerk) per persoon.

12.3 Het is voor reizigers van een partybus niet toegestaan het volgende mee te nemen:

12.3.1 Drinkenswaren, deze zijn verkrijgbaar tegen betaling in de partybus.

Artikel 13: Klachten

13.1 Klachten over Party Tours, de vervoerder of medereiziger(s) kunnen per email worden ingediend bij Party Tours via het email adres info@party-tours.nl
13.2 Party Tours streeft ernaar om binnen 10 werkdagen na indiening van de klacht per email reageren.

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 De overeenkomsten gesloten tussen Party Tours en een derde partij worden beheerst door het Nederlands Recht.

14.2 Alle geschillen die alleen door middel van een rechterlijke uitspraak beslecht kunnen worden, dienen te worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement waarin Party Tours gevestigd is.

Artikel 15: Reparatieclause nietigheden

15.1 Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst.
15.2 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in artikel 15.1, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.
15.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 15.2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige en/of vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige en/of vernietigde bepalingen